Modelcontract

Voorwaarden Modelcontract

1. Energielevering

Op basis van het Modelcontract levert CNS elektriciteit en/of gas met een variabele prijs aan klanten die beschikken over een aansluiting voor elektriciteit met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3×80 ampère en/of een aansluiting voor gas met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40m3 per uur.

2. Tarieven en betaling

2.1. Tariefwijzigingen: 2 keer per jaar

De overeengekomen tarieven kunnen aldus gewijzigd worden. De overige afspraken zoals opgenomen in de bevestigingsbrief worden niet gewijzigd, tenzij u daar uitdrukkelijk mee instemt. De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kWh en m3) behorende bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beïnvloed.

CNS kan de tarieven aanpassen op 1 januari en 1 juli van elk jaar. Redenen hiervoor zijn overheidsbesluiten en de ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit en gas, waaronder prijsontwikkeling op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas, wijzigingen met betrekking tot marge en prijs- en inkooprisico’s, wijzigingen in de kostenstructuur voor het betreffende product en wijzigingen in onze algemene kostenstructuur. Ook andere, uitzonderlijke, omstandigheden kunnen een reden zijn om de leveringstarieven te veranderen, in dat geval zal deze reden duidelijk aan u uitgelegd worden.

Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan CNS de leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen. m

De overeengekomen tarieven kunnen aldus gewijzigd worden. De overige afspraken zoals opgenomen in de bevestigingsbrief worden niet gewijzigd, tenzij u daar uitdrukkelijk mee instemt.

2.2. Aankondiging tariefwijzigingen

Bij tariefwijzigingen per 1 januari en per 1 juli wordt u tijdig voor de wijziging persoonlijk geïnformeerd over de nieuwe leveringstarieven.
Ook bij onvoorziene tussentijdse wijzigingen (anders dan op 1 januari en 1 juli) als bedoeld in artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert CNS u hierover persoonlijk en tijdig voor de tariefwijziging.

De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website [www.cns.energy] onder het kopje ‘Modelcontract’.

2.3. Betalingsvoorwaarden

Automatische incasso: de automatische incasso vindt plaats tussen de vijfde en de tiende dag na dagtekening van de factuur. Door ondertekening van dit Modelcontract verklaar je in te stemmen met afschrijving van factuurbedragen door CNS door middel van automatische incasso. Een door CNS gestuurde factuur geldt als aankondiging van de automatische incasso. De termijn van de vooraankondiging is gelijk aan de betalingstermijn.

Handmatige overschrijving: je verklaart het maandelijkse voorschot voor de vervaldatum te voldoen. De betalingstermijn bedraagt veertien kalenderdagen na dagtekening van de factuur.

2.4 Waarborgsommen/financiële garanties

CNS spreekt alleen een waarborgsom/financiële garantie met u af, nadat wij u voor het sluiten van de overeenkomst hierover en de daarbij geldende voorwaarden hebben geïnformeerd. In dat geval vindt u deze afspraak ook in de bevestigingsbrief.

3. Looptijd en opzegging

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

3.1. Start levering

De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven.

Het moment waarop de levering start wordt met u overeengekomen. In de bevestigingsbrief wordt de overeengekomen startdatum bevestigd.

3.2 Bedenktijd

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te annuleren. De bedenktijd verstrijkt 14 dagen na de ontvangst van uw bevestigingsbrief. Om gebruik te maken van uw recht op bedenktijd, moet u ons: CNS, Boompjes 40, 3011 XB, Rotterdam of support@cnsolutions.nl via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te annuleren. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde “modelformulier voor ontbinding/herroeping”, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om van de bedenktermijn gebruik te maken volstaat het om uw mededeling betreffende uw annulering te verzenden voordat de bedenktermijn is verstreken. Leveringskosten na start levering indien u gebruik maakt van de bedenktermijn. Wanneer u tijdens de bedenktermijn gebruik maakt van uw wettelijk recht de overeenkomst te annuleren nadat de levering is begonnen bent u voor het reeds geleverde een vergoeding verschuldigd op voorwaarde dat u: uitdrukkelijk, en, indien de overeenkomst buiten de verkoopruimte is gesloten, schriftelijk of op andere duurzame gegevensdrager, heeft verzocht om tijdens de bedenktijd met levering te beginnen; en bent geïnformeerd over het feit dat u de kosten voor levering moet betalen als u besluit gebruik te maken van uw recht op bedenktijd.

3.3. Beëindiging contract

Dit contract kunt u beëindigen door opzegging bij CNS of via uw nieuwe leverancier. Opzegging is kosteloos. De opzegtermijn bedraagt dertig kalenderdagen. Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op te zeggen, dan kunt u dit doen support@cnsolutions.nl of via bovenstaand adres.

4. Privacy

CNS verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, en risicobeheer. Wij gebruiken uw gegevens ook voor e-mailberichten ter promotie van producten of diensten van CNS. Dit doen wij alleen als wij u bij de aanvraag in de gelegenheid hebben gesteld aan te geven dat u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten van CNS, en u van deze gelegenheid geen gebruik heeft gemaakt. Wij zullen deze gegevens niet doorverkopen aan derden of aan u e-mailberichten versturen namens derden.

Bij ieder bericht dat u van ons ontvangt zit een mogelijkheid om u af te melden. Dit kan via een afmeldlink in de mail of een verwijzing in het bericht naar een locatie op website www.cnsolutions.nl waar u zich kan afmelden. Als u zich heeft afgemeld zullen wij u niet meer benaderen met commerciële e-mailberichten.

5. Voorwaarden

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze Modelcontractvoorwaarden en onze Kwaliteitscriteria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden.

Tarieven modelcontract per 1 januari 2024

Stroom per kWh enkel

Teruglevering Stroom per kWh enkel

Gas per m3

Vaste leveringskosten per product per maand

Alle tarieven zijn exclusief netbeheer, exclusief EB&ODE en exclusief BTW.

€ 0,61464

€ – 0,010884

€ 2,82438

€ 6,25000